Bruk fingrene for å forstørre bildet

EXPRESSLIM 2929 M/PENSEL 5G CASCO

Casco
  • Til liming av svært mange materialer
  • Svært lett å påføre
  • Lynlim
  • Pensel i flaska
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 25654443
  • EAN-kode: 7311980127780

Meget hurtig lim for både porøse og tette flater. Velegnet til liming av gjenstander i metall, stein, porselen, keramikk, gummi, hardplast, lær, kork, m.m. Svært lett å påføre.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.02 m
Lengde
0.215 m
Bredde
0.1 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)