FELG RENS WHEEL CLEANER 500ML

Autoglym
  • Syreholdig felgrens
  • Særdeles effektiv
  • For lakkerte overflater
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 23016413
  • EAN-kode: 5016366995107

Clean Wheels er en syrebasert felgrens som raskt fjerner bremsestøv, korrosjon og trafikkfilm.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.24 m
Lengde
0.041 m
Bredde
0.09 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
Informasjon om beskyttelse
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.