Bruk fingrene for å forstørre bildet

FELGRENS PREMIUM RM 667 500ML

Kärcher

  279 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 57141276
  • EAN-kode: 4054278529349

  Kraftig felgrens som løsner bremsestøv, gummirester, salt, asfalt, m.m. Skifter farge når den begynner å virke og er klar for å skylles av.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.245 m
  Lengde
  0.07 m
  Bredde
  0.1 m
  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  H302 Farlig ved svelging.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P330 Skyll munnen.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P312 VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.