Bruk fingrene for å forstørre bildet

FERRO-BET LUBRITECH RUSTLØSER 150ML

Ferro-Bet
  • 100% beskyttelse mot fukt og rust i min. 1 år
  • Smører og beskytter alle typer metall
  • Dyptvirkende rustløser
  • Fortrenger all fuktighet
  • Meget effektiv som Våpenolje og sykkelolje
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51532944
  • EAN-kode: 4744116010022
Smører og beskytter alle typer metall. Løser opp det som er rustet fast. Inneholder nanopartikler som trenger inn i metallets struktur, fortrenger fuktighet og fjerner oksidering og rust. Legger en stabil og usynlig hinne som varer i minst 1 år. Kan brukes på instrumenter, materiell og utstyr for å forlenge levetiden på produktet.
Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.