Bruk fingrene for å forstørre bildet

FIN FYR BIOETANOL 1L BLÅTIND

BLÅTIND
  • Rent naturprodukt
  • Frisk duft
  • Røykfri
  • Sotfri
  • Norskprodusert

99 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 55314185
  • EAN-kode: 7021110120610

Blåtind Fin Fyr Bioetanol til innendørspeiser uten skorstein. Brenner med klar rød/gul flamme. Sot- og røykfri. Fyll peisbrenselet i egnet beholder i henhold til anbefalinger fra peisprodusent. Vær sikker på at flammen er slukket og brennkammeret er kaldt før du etterfyller peisbrenselet. Fin Fyr Bioetanol må aldri fylles i et varmt brennkammer.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.