Bruk fingrene for å forstørre bildet

FORMTRE WOODFILLER NATUR 0,125KG

Casco
  • Kan slipes, males og beises
  • Gir en glatt overflate
  • Innendørs bruk
  • Løsemiddelbasert

139 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26110460
  • EAN-kode: 7311980100127
Løsemiddelbasert plastisk kitt/sparkel for fylling og reparasjoner av sprekker og hull i tre. Kan slipes, males og beises.
Merking
Brannfarlig
Helserisiko
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P370+P378 Ved brann: Bruk … som slokkemiddel.