Bruk fingrene for å forstørre bildet

FORSEGLING VÅTROM AQUA-TETT 40ML

Casco
  • Vanntett forsegling
  • Overmalbar
  • Hurtigtørkende og elastisk
  • Løsemiddelholdig
  • Transparent

119 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 28404010
  • EAN-kode: 7311980115039

Hurtigtørkende elastisk fuge- og tetningsmasse for bruk i våtrom. Gir vanntett forsegling av PVC-belegg rundt rørgjennomføringer, i hjørner og langs kanter av veggbelegg ved avslutning mot gulvbelegg. Løsemiddelbasert. Ute til plasttakrenner.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.027 m
Lengde
0.235 m
Bredde
0.12 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P370+P378 Ved brann: Bruk … som slokkemiddel. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)