FROSTVÆSKE RØD LONGLIFE 1 LTR KONS

904
  • Langtidsvirkende frostvæske
  • TL-VW 774 D, BS-6580 (92) og AFNOR (91)
  • Fri for Nitritt, Amin, Fosfat og Silikat
  • Konsentrat
  • Til vannkjølte bensin- og dieselmotorer

149 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 42715744
  • EAN-kode: 7043850904756

904 Rød Long Life frostvæske konsentrat er en langtidsvirkende frostvæske for bruk i vannkjølte bensin- og dieselmotorer. Produktet tilfredstiller de drav som stilles fra bilprodusenter - som bl.a. VAG og Ford, samt TL-VW 774 D, BS-6580 (92) og AFNOR (91). Skift intervall er opp mot 4 år. Frostvæsken er fri for Nitritt, Amin, Fosfat og Silikat. Blandingsforhold: 1 del frostvæske konsentrat og 1 del vann. Dette garanterer frostsikkert ned til -37 grader celsius.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.26 m
Lengde
0.085 m
Bredde
0.085 m
Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H302 Farlig ved svelging.
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H361 Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader (Angi særlige virkninger dersom disse er kjent.) (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)