GASS ÅRET RUNDT RØD 165MM A2

Essve
  • Passer de fleste gasspistoler på markedet
  • 2 stk i pakken

639 kr / Pakke
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 51292246
  • EAN-kode: 7317761228851

ESSVE Gass Året Rundt, en Universal gass som tåler temperatur ned til -15°C. Passer de fleste standard gassdrevne spikerpistolene på markedet. En gasspatron dekker behovet til ca 1.100 spiker.

Pakke

Netto innhold
1 PAK
Høyde
0.245 m
Lengde
0.035 m
Bredde
0.112 m
Merking
Gass under trykk
Brannfarlig
Informasjon om farer
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
Informasjon om beskyttelse
P381 Fjern alle tennkilder ved lekkasje.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P410+P403 Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.