GASSPATRON 80ML NR90GC2/NR90GR2 A2

HiKOKI Tilbehør
  • Standardisert gasspatron
  • Smørende effekt
  • Propan/butan = ren forbrenning
  • For både sommer- og vinterbruk
  • Leveres i esker a 2 stk

339 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 45305695
  • EAN-kode: 7034354613329

Standardisert 80 ml gasspatron med universell innfesting. 20% lengre driftsintervaller mellom patronbytte. Smørende effekt. Propan/butan = ren forbrenning. Leveres i blister med standard euro oppheng.

Pakke

Netto innhold
1 BK
Høyde
0.05 m
Lengde
0.23 m
Bredde
0.09 m
Merking
Gass under trykk
Brannfarlig
Informasjon om farer
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
Informasjon om beskyttelse
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P381 Fjern alle tennkilder ved lekkasje.
P410+P403 Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.