Gasspatron gul 78mm A-2 - Essve

Essve
  • 2 stk i pakken

499 kr / Pakke
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 51292265
  • EAN-kode: 7317761228868

ESSVE Gasspatron, gul, passer de fleste standard gassdrevne dykkertpistolene på markedet. En gasspatron dekker behovet for ca 1.100 spiker.

Pakke

Netto innhold
1 PAK
Høyde
0.185 m
Lengde
0.04 m
Bredde
0.094 m
Merking
Gass under trykk
Brannfarlig
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H220 Ekstremt brannfarlig gass.
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
Informasjon om beskyttelse
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P377 Brann ved gasslekkasje: Ikke slukk med mindre lekkasjen kan stanses på en sikker måte.
P381 Fjern alle tennkilder ved lekkasje.
P410+P403 Beskyttes mot sollys. Oppbevares på et godt ventilert sted.