Bruk fingrene for å forstørre bildet

GJENGELÅS 101

101
  • Anaerobic låselim med medium styrke
  • Låsing av bolter, muttere og skruer
  • Tåler fra -55 °C til +150 °C
  • Belastningsbar etter 60 min
  • Fullherdet etter 3 timer

169 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48777941
  • EAN-kode: 7090002670786
101 GJENGELÅS MEDIUM er en universal gjengelås som sikrer og låser fast bolter, muttere og skruer for å hindre at de løsner når de utsettes for vibrasjoner ol. Den er et anaerobt lim med lang åpentid som herder i fravær av oksygen og reduserer dannelse av rust og korrosjon i gjenger. Den er belastningsbar etter 60 min, fullherdet etter 3 timer og er da temperaturbestandig fra -55 °C til +150 °C.
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.