GLASSRENS OVN SOTEKS 250 ML

Soteks
  • Effektiv skumspray for glassvindu på peis,ovn
  • Skum som henger uten å renne
  • Kan også brukes på grill og stekovner
  • Gir stripe-og skjoldefritt resultat
  • Inneholder ikke slipemidler
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 27040906
  • EAN-kode: 7024110300143

En effektivt skumspray for glassvinduer på peis og ovnsdører. Skummet henger lenge, renner ikke av glasset under virketiden. Kan også brukes til rens av bl.a griller og stekeovner. Inneholder ikke slipemidler. Gir stripe- og skjoldefritt resultat.

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.195 m
Lengde
0.045 m
Bredde
0.045 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.