Bruk fingrene for å forstørre bildet

GRAFITTKREM 0,25L LIBERON

Produit Liberon

  479 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 58041881
  • EAN-kode: 3282391052043

  Liberon Grafittkrem er et ypperlig produkt for alt av støpejern og blikk, gamle ovner, strykejern, vekter, lodd, beslag, skiferplater foran ovner og peiser etc. Liberon Grafittkrem smøres på produktet for å "binde" gammel rust og hindre videre oksydering. Kremen har gråsort farge med halvblank glans, slik at støpejernsdetaljer og profiler kommer til sin rett, og får god dybdevirkning. Grafittkrem er et rent naturprodukt bestående av oppmalt stein blandet med voks. Grafitt er det samme materialet som finnes i blyantspissen. Liberon Grafittkrem støver ikke under polering, den tåler høye temperaturer, skaller ikke av (dette er ingen lakk), og blir ikke hvit ved sterk varme. NB! Grafittkremen er til innendørs bruk.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.09 m
  Lengde
  0.065 m
  Bredde
  0.065 m
  Merking
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H226 Brannfarlig væske og damp.
  EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)