Bruk fingrene for å forstørre bildet

GROVRENT 1L

Casco
  • Vask før maling av hus inn- og utvendig
  • Effektiv rengjøring av ekstra skitne flater
  • Til manuell vask og høytrykksrengjøring
  • Godt egnet som avfettingsmiddel
  • Velegnet til rengjøring av maskiner og utstyr

129 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21259437
  • EAN-kode: 7314554607572
Kraftig alkalisk rengjøringsmiddel til ekstra skitne flater. Brukes på gulvbelegg, malte og lakkerte flater, ubehandlede betonggulv og til rengjøring av maskiner og utstyr.
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til …