Grunning Superheft A-Base 2,7L - Jotun

Jotun
  • Suveren heft til underlaget
  • Problemløser for vanskelige underlag
  • Lett å slipe

699 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 52116884
  • EAN-kode: 7029350132981

Jotun Supherheft grunning er en oljegrunning til bruk innendørs på blanke og harde, ikke sugende underlag hvor heft kan være vanskelig med andre grunninger. F.eks. ferdigbehandlet listverk og utforinger, flis, laminat, harde plaster o.l. Kan påføres ved lave temperaturer.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.164 m
Lengde
0.165 m
Bredde
0.165 m
Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)