GULVRENS TRESTJERNER 1L

Trestjerner
  • Innendørs rens til fjerning av såpe og bonevoks
  • Anvendes før sliping og påføring av gulvbehandlingsprodukter
  • 1 liter

179 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 41780514
  • EAN-kode: 7031157800482

Innendørs rens til fjerning av såpe og bonevoks. Anvendes før sliping og påføring av gulvbehandlingsprodukter. Produktet egner seg også godt som rengjøring av andre flater som vegger og tak før flatene skal males eller lakkes.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.265 m
Lengde
0.085 m
Bredde
0.085 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.