HEYDI FIBER 25KG MØRTEL

HEY'DI
  • For isolasjonsmaterialer
  • Innendørs og utendørs
  • Fiberarmert puss
  • Pussing på isolasjonsmaterialer
  • Også til mineralske underlag

559 kr / Sekk
22,40 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 23378631
  • EAN-kode: 7054150001342

Heydi Fiber er laget av spesialsementer, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer som steinull, polystyren m.m. som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Heydi Fiber kan også benyttes som puss på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.125 m
Lengde
0.52 m
Bredde
0.31 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.