Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI FIBERPLAN TURBO 25KG SPARKEL

HEY'DI
  • Universal avrettingsmasse
  • Til innendørs bruk
  • Tette belegg 4 timer
  • Forbruk 1,75 kg pr mm pr m2
  • Flyt(EN12706)135-145mm

399 kr / Sekk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 45234401
  • EAN-kode: 7054150025706
Heydi Fiberplan Turbo er en fiberarmert, sementbasert, støvredusert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Heydi Fiberplan Turbo kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm og er belegningsklar etter 4 timer.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.