HEYDI GYSING 5KG HEFTBRO

HEY'DI

  379 kr / Pose
  75,80 kr / KiloPris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 60050626
  • EAN-kode: 7054150018517

  Pakke

  Netto innhold
  1 POS
  Høyde
  0.24 m
  Lengde
  0.1 m
  Bredde
  0.18 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Informasjon om farer
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  H315 Irriterer huden.
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P313 Søk legehjelp.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)