HEYDI RAPID EX 15KG MØRTEL

HEY'DI
  • Ekspanderende mørtel
  • Forankring og understøping
  • Kan belastes tidlig
  • Trykkfasthet 28 døgn 90MPa

459 kr / Sekk
27,50 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 30160303
  • EAN-kode: 7054150001274

Heydi Rapid EX er en hurtigherdende, ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke.

Pakke

Netto innhold
1 SEK
Høyde
0.122 m
Lengde
0.503 m
Bredde
0.264 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)