HEYDI SEALER 4LTR IMPREGNERING

HEY'DI

  999 kr / Kanne
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 57869238
  • EAN-kode: 7054150026840

  Heydi Sealer er en fargeløs væske på basis av silikatforbindelser (vannglass). Benyttes til støvbinding og forsterkning av alle sementbaserte underlag og kalkpuss, og til å motvirke saltutslag i kjellervegger som skyldes fuktvandring.

  Pakke

  Netto innhold
  1 KAN
  Høyde
  0.25 m
  Lengde
  0.19 m
  Bredde
  0.12 m
  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  H315 Irriterer huden.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)