Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI SMÅMURING 5KG MØRTEL

HEY'DI
  • Hurtigmørtel
  • Puss og reparasjonsarbeider
  • Innendørs og utendørs
  • Smidig og enkel i bruk
  • Praktisk emballasjestørrelse

219 kr / Pose
43,80 kr / KiloPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 10157113
  • EAN-kode: 7054150000208

Heydi Småmuring er en sementbasert, hurtigherdende tørrmørtel som er ypperlig egnet til alle typer mindre mur-, puss- og reparasjonsarbeider på mur og betong, ute og inne. Heydi Småmuring er smidig og lett å bruke. Laveste anvendelsestemperatur +5 grader.

Pakke

Netto innhold
1 POS
Høyde
0.268 m
Lengde
0.108 m
Bredde
0.157 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P313 Søk legehjelp.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.