HEYDI TROLLKRAFT 3,5KG SPRENGSEMENT

HEY'DI

  259 kr / Pose
  72,50 kr / KiloPris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 60050627
  • EAN-kode: 7054150020114

  Pakke

  Netto innhold
  1 POS
  Høyde
  0.29 m
  Lengde
  0.1 m
  Bredde
  0.18 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Informasjon om farer
  H315 Irriterer huden.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.