HG TERRASSEBEIS OB BASE C 9L

HG TERRASSEBEIS OB
  • Meget værbestandig og slitesterk
  • Matt eller blank overflate.
  • Gir flott dybde og glød til treverket
  • Kan brukes ned til 0 grader
  • Enkel i bruk. Inntil 5 års holdbarhet.
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51561943
  • EAN-kode: 7041535596098

LENGRE HOLDBARHET! Beste trebeskyttelse! Meget slitesterk og værbestandig Terrassebeis. Gir en flott dybde og glød til treverket. Enkel i bruk, kan brukes ned til 0 grader og er raskt vannbestandig. Matt eller blank overflate velges med antall strøk. Stort fargeutvalg. Oljebasert.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.262 m
Lengde
0.238 m
Bredde
0.238 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.