IMPREGNERI FLOOR4720 VANNGLASS 25KG

Weber
  • Overflatebeskyttelse
  • Poretetting
  • Lett å påføre
  • For sementbaserte flater
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 45591015
  • EAN-kode: 4011361121248

En-komponent, fargeløst, vannbasert alkali-silikat løsning for forsterking av overflaten på sementbaserte flater. Produktet er spesielt tilpasset Webers avrettingsmasser.

Pakke

Netto innhold
1 KAN
Høyde
0.41 m
Lengde
0.24 m
Bredde
0.345 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362 Tilsølte klær må fjernes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.