Bruk fingrene for å forstørre bildet

IMPREGNERING 1L STABIL

Herdins
  • Rask og effektiv impregnering
  • Impregnering av utendørstekstiler
  • Gjør utetekstilene vannavstøtende
  • Inneholder lite silikon

279 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40607897
  • EAN-kode: 7056360322743

Stabil Impregnering er vannavstøtende og gir rask og effektiv impregnering av båtkalesjer, teltduker, presenninger, markiser, parasoller osv. Med spraytoppen er produktet meget enkel å bruke.

Merking
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P301 VED SVELGING: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P331 IKKE framkall brekning.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)