ISSMELTER 12,5 L KALSIUMKLORID

Krefting

  379 kr / Spann
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 56043706
  • EAN-kode: 7056360251746

  X-it Issmelter tiner bort is ned til - 40°. Hurtigvirkende kalsiumklorid flakes som også motvirker ny isdannelse.Mr skånsom mot underlaget, sko, dyrepoter etc enn salt. Setter ikke saltmerker. Veldig drøy i bruk, min dosering er 1 L til ca 20 m2. Effektiv også som støvbinder på grusveier, tennisbaner, ridebaner etc. Leveres med praktisk håndstrøer.

  Pakke

  Netto innhold
  1 SPA
  Høyde
  0.26 m
  Lengde
  0.29 m
  Bredde
  0.29 m
  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Informasjon om beskyttelse
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P305 VED KONTAKT MED ØYNENE: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P351 Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.