Bruk fingrene for å forstørre bildet

JOTUN ORIGINAL AKRYL MURPRIMER 10L

Jotun
  • Tradisjonell akryl murgrunning
  • Velegnet for betong
  • Trenger inn og utjevner sug i underlaget
  • Binder løse partikler i overflaten
  • Gir god heft

1 239 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 54429915
  • EAN-kode: 7029350154631

Grunning velegnet for betong til utendørs bruk. Trenger inn og utjevner sug i underlag et. Binder løse partikler i overflaten, og gir god heft. Be nyttes på sementrik puss, betong, eternitt og andre mineralske underlag. Sementfiberplater behandles iht. plateleverandørens anbefaling.

Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)