Bruk fingrene for å forstørre bildet

JOTUN SPESIALRENS GULNET PANEL 1L - Jotun

Jotun
  • Vask med mikrofiberklut eller lofri fille
  • Tørk av med fuktig fille
  • Bidrar til bedre innsug i treverket
  • Trenger ikke skylles av
  • Fjerner smuss, fett, lignin og lignende

199 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 49585578
  • EAN-kode: 7029350010418

Jotun spesialrens for gulnet panel fjerner smuss, fett o.l. før påføring av beis eller panellakk inne. Bidrar til å gi innsug i treverket og gir et penere sluttresultat for transparent behandling.

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.265 m
Lengde
0.08 m
Bredde
0.08 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.