Bruk fingrene for å forstørre bildet

MALING EPOXY SIGURAL B KLAR 3L

Sigural
  • Til sterkt belastede betonggulv
  • Blank
  • Til mur og betonggulv
  • Ekstremt slitesterk
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 22816987
  • EAN-kode: 7031151350044

2-komponents epoxy-maling til betonggulv. Meget slitesterk, klar farge. 3 liter.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.164 m
Lengde
0.165 m
Bredde
0.165 m
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P391 Samle opp spill.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.