MALINGFJERNER DUXOLA 500ML

Duxola
  • Ekstremt dyptvirkende
  • Fjerner flere lag maling om gangen
  • Fjerner bunnstoff på båt
  • Kan brukes inne og ute
  • Effektiv på vertikale flater
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 57298023
  • EAN-kode: 7056360252101

Fjerner alle typer maling, epoxy, lakk, parkelmasse, kunstoff som vinyl og linoleum, limrester, parkelflekker mm. Ekstremdyptvirkende, gjerner flere lag maling om gangen. Ypperlig som bunnstoff-fjerner på båt. Kan brukes uten misfarging på alle typer treflater glass, skifer, stein, betong, metaller, sink, aluminium, plast mm. Effektiv også på vertikale flater inne og ute.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.197 m
Lengde
0.07 m
Bredde
0.07 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH071 Etsende for luftveiene.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.