Malings fjerner Duxolax power Gel 750ml

Duxola
  • Fjerner vannbasert maling og lateksmaling
  • Fjerner lakk,lim,sparkel,treolje, voks, vinyl
  • Fjerner bunnstoff på båt
  • Gel. Renner ikke, fordamper ikke
  • Ingen nøytrlisering,misfarger ikke edeltre
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 42609034
  • EAN-kode: 7056360250206

Fjerner olje- og lateksmaling, politurer, sparkelmasser og kunststoffrester som vinyl og linoleum og selv de eldste typer maling og lakk. Ekstremt dyptvirkende og fjerner flere lag maling om gangen. Ypperlig som bunnstoffjerner på båt. Misfarger ikke edeltre, glass eller metaller. Trenger ingen nøytralisering. Uten diklormetan. Ved utendørsbruk må temperaturen være over 12 ºC.

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.18 m
Lengde
0.08 m
Bredde
0.08 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.