MARINE POLISH 0.5L - Jotun

Jotun
  • For nyere gelcoat
  • Frisker opp nyere gelcoat
  • Gir raskt høy glans
  • Brukes med maskin eller for hånd

169 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48661934
  • EAN-kode: 7029350008903

En premium polish! Effektiv rengjøring, polering og beskyttelse. Gir en unik glans. Raskt resultat. Egner seg for både manuell og maskinell påføring. Utviklet i samarbeid med profesjonelle båtklargjørere.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.208 m
Lengde
0.088 m
Bredde
0.043 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P264 Vask … grundig etter bruk. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)