Bruk fingrene for å forstørre bildet

MERKESPRAY MERCALIN MARKER FLUO ORA

MERCALIN

  219 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 42874232
  • EAN-kode: 7340057600499
  Mercalin Marker er en brukervennlig høykvalitet merkespray i klar fluoriserende farger, beregnet for merking på de fleste underlag. Mercalin Markers styrke er stor synlighet. Brukes innen kartlegging, utgraving, masseflytting, tunnel, bygg, anlegg, etc. Mercalin Marker har en 360° ventil som gjør merking lett i alle retninger. Leveres i 500 ml bokser.
  Merking
  Brannfarlig
  Informasjon om farer
  H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
  H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
  P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
  P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.