Bruk fingrene for å forstørre bildet

MONTERINGSLIM LIM-O-TETT 0,3L

BOSTIK
  • Lim&Tett smidig og trådfri konsistens
  • til kalde og fuktige flater.
  • Lim Initialstyrke 20 kg m2
  • Lim Herdet : 250 tonn m2
  • Kan ikke brukes på EPS/Isopor etc

79 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21059340
  • EAN-kode: 7311020026455

Bostik AS. Lim-O-Tett. Et 1- komponents lufttørkende monteringslim for kalde og fuktige flater. Perfekt lim og tettemiddel ute om vinteren. Det beste limet til glassbyggerstein, et allroundlim. NB: skal ikke brukes på EPS. 0,3 l.

Produkt

Bruksområde
Sammensetting/montering
Farge
Beige
Fysisk form
Pasta
Maks. temperatur (Degrees celsius)
95
Emballasje
Patron
Innhold (Millilitre)
300

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.05 m
Lengde
0.23 m
Bredde
0.05 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P243 Treff tiltak mot statisk elektrisitet.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P403 Oppbevares på et godt ventilert sted.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.