Bruk fingrene for å forstørre bildet

NONSTOP SUPREME WHITE 0.75L - Jotun

Jotun
  • Kun ett strøk annethvert år
  • Suveren beskyttelse i inntil to sesonger
  • Enklere vedlikehold
  • Klare farger og ren hvit
  • For motorbåter og seilbåter

339 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 50428537
  • EAN-kode: 7029350011286

Meget effektivt selvpolerende bunnstoff. Unik effekt mot begroing inntil to sesonger. Kun ett strøk annethvert år. Ingen skraping, sliping og pussing. Bredt utvalg med klare, fine farger. Markedets hviteste bunnstoff. Godt egnet for både motorbåter og seilbåter.

Merking
Helserisiko
Etsende
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H373 Kan forårsake organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H302+H332 Farlig ved svelging eller innånding.