Bruk fingrene for å forstørre bildet

OLJE TOUCH-UP GUSTAF 30ML

Kährs
  • Småreparasjoner oljet gulv
  • Fargematcher
  • Enkelt med pensel i kork
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48018645
  • EAN-kode: 7393969236447

Kahrs Touch-Up Olje Gustaf 30ml

Informasjon om farer
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P331 IKKE framkall brekning.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til …
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/…