Bruk fingrene for å forstørre bildet

OVNSLAKK SENOTHERM SORT 400ML SPRAY

Tolmer
  • Varmebestandig lakk
  • Farge tilpasset dagens ildsteder

319 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 25065814
  • EAN-kode: 5701909002076

Ovnslakk sort matt, reparasjon av lakkskader på ovner og røkrør. Farge tilpasset dagens ildsteder

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233 Hold beholderen tett lukket.
P240 Beholder og mottaksutstyr jordes/potensialutlignes.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.