POLISH AUTOGLYM ULTRA DEEP SHINE

Autoglym
  • Gir dyp glans, spesielt til mørke biler
  • Gir en sterk og beskyttende finish
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40890840
  • EAN-kode: 5016366009101

Autoglym Ultra Deep Shine, renser, polerer og beskytter i en operasjon. Ultra Deep Shine er laget for å oppnå en strålende dyp og fettfri glans på alle typer lakk. Den er spesielt fremstilt med tanke på mørke farger, og moderne vannbaserte lakktyper. Anbefales spesielt til ny og moderat falmet lakk. Ultra Deep Shine inneholder en blanding av vokstyper som fyller mindre riper, og som tilbakefører lakkens opprinnelige farge.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.205 m
Lengde
0.09 m
Bredde
0.041 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.