POLISH SUPER RESIN AUTOGLYM 325 ML

Autoglym
  • Renser, polerer og beskytter
  • Gir ekstrem høyglans
  • Brukervennlig og drøy i bruk
  • Langvarig beskyttelse

419 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 45362293
  • EAN-kode: 5016366009798

SUPER RESIN POLISH Renser og behandler alle typer billakk. For ekstrem høyglans. Gjør overflater svært motstandsdyktige mot nedbryting forårsaket av miljøskadelige partikler og vanskelige værforhold inkludert UV-stråling. Meget enkel å bruke.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.206 m
Lengde
0.034 m
Bredde
0.067 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.