RENGJØRINGSVÆSKE PU 4030 500ML

BOSTIK
  • Rengjøringsvæske
  • Rense fugepistol/uherdet fugeskum
  • Spray boks fuksjon - Aceton
  • Avfetting/Rengjørings middel
  • For fugepistol/ Eller som Sprayboks

189 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 21059480
  • EAN-kode: 7311020026691

Bostik AS. Rengjøringsvæske PU i trykksatt beholder til rengjøring av fugeskumpistol. 0,5 l.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.065 m
Lengde
0.24 m
Bredde
0.065 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P308 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P405 Oppbevares innelåst.
P410 Beskyttes mot sollys.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.