Bruk fingrene for å forstørre bildet

RINGFJERNER 125ML LIBERON

Produit Liberon

  359 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 58092860
  • EAN-kode: 3282391052005

  Liberon Lakkfornyer og Ringfjerner fjerner ringer og skjolder forårsaket av varme og sprit (løsemidler), fra lakkert treverk. Ringfjerneren er et kombinert voks og slipemiddel som trenger ned i porene, fyller opp og utbedrer skaden. Liberon Ringfjerner virker som en lakkfornyer. Gamle, matte overflater får tilbake sin opprinnelige høyglans. Hele overflaten må behandles for lik glans. Kan brukes på skjellakkpolerte overflater. Perfekt også til pussing av messing og kobber, samt polering av marmor.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.073 m
  Lengde
  0.069 m
  Bredde
  0.037 m
  Merking
  Brannfarlig
  Kronisk helserisiko
  Informasjon om farer
  H226 Brannfarlig væske og damp.
  H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
  EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.