Bruk fingrene for å forstørre bildet

ROBUST EPOXY PRIMER & MALING 6KG

Robust
  • To komponent
  • Diffusjonsåpen
  • Løsemiddelfri
  • Brukes inne og ute
  • Høy slitestyrke

2 390 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52888776
  • EAN-kode: 7090040901767

Diffusjonsåpen, slitesterk primer og maling for mineralske underlag på gulv og vegg. Benyttes som slitesterk maling i feks garasjer, kjellerrom, industrigulv og som primer for vanskelige underlag før avretting. Benyttes inne og ute.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.21 m
Lengde
0.29 m
Bredde
0.29 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P360 Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før klærne fjernes.
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… ved ubehag. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)