Bruk fingrene for å forstørre bildet

ROBUST FUGEMASSE GRÅ 5 KG

Robust
  • Fleksibel
  • Frostsikker/værbestandig
  • Hurtigherdende
  • Høy slitasjestyrke
  • UV-stabil

169 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52889060
  • EAN-kode: 7090040902887

Sementbasert, fleksibel fugemasse til fuging av kreamiske fliser på gulv og vegg. Innendørs og utendørs. Med fugebredder fra 2-15mm. Også beregnet for bruk i områder utsatt for vann og temperatursvingninger som feks. våtrom, balkonger og terasser. Benyttes også på gulv med varme.

Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.