ROBUST SEMENTMEMBRAN 2K 20KG

Robust
  • Diffusjonsåpen
  • Fleksibel
  • Kan bruker inne- og utendørs
  • Kan også brukes til negativt vanntrykk

2 390 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 56043752
  • EAN-kode: 7090040901040

Diffusjonsåpen og fleksibel sementmembran til tetting av alle typer mur og betongkonstruksjoner på gulv og vegg. Velegnet til tetting av fasader, underetasjer, grunnmur, broer, terasser, balkonger, basseng og vanntanker mm. Også til tetting av negativt vanntrykk (feks innside av kjellervegg). Kan brukes både under og over bakken.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.275 m
Lengde
0.295 m
Bredde
0.395 m
Merking
Etsende
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P332+P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.