Bruk fingrene for å forstørre bildet

ROYALOLJE KLEDNING OKER 5 L

Norsk Royal
  • Høykvalitets Royalolje for Kledning
  • Tilsatt soppdreper
  • God inntrengning
  • Fargestabil
  • Vannavvisende

899 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 56321016
  • EAN-kode: 7045721105224
Høykvalitet transperant behandling til utvendig vedlikehold av tidligere royalimpregnert trevirke (kledning og takbord). Anbefales også brukt som første gangs behandling på alle royalimpregnerte kappflater (inkl terrassebord).
Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P273 Unngå utslipp til miljøet.