Bruk fingrene for å forstørre bildet

RUSTBESKYTTER RUSTKILLER 750 ML

Ferro-Bet
  • Rustomvandler
  • Primer
  • Omvandler rust til magnetit
  • Lang holdbarhet etter behandling
  • Overmalbar

679 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 23015928
  • EAN-kode: 7056360155013
Males direkte på rust. Dreper og omdanner rust til organisk masse. Fortrenger fuktigheten. Alt i en operasjon. Mangedobler varigheten.
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P405 Oppbevares innelåst.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.