Bruk fingrene for å forstørre bildet

RUSTFJERNER 1L

Ferro-Bet
  • Dekkevne 7-8 kvm pr liter
  • Etser bort rust helt ned i porerne
  • Konserverer metallet mot ny rustdanelse
  • Kjemiens svar på sandblåsing
  • Legger igjen sink etter behandling

319 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52003401
  • EAN-kode: 7056362600023
Fjerner korrosjon og preparerer ståloverflaten før maling (etser bort rust). Ferro-Bet Rustfjerner skader ikke metallet ved normal bruk. Ferro-Bet Rustfjerner legger igjen ett beskyttende lag med sink når den tørker.
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H290 Kan være etsende for metaller.
H302 Farlig ved svelging.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.