Bruk fingrene for å forstørre bildet

RUSTVASK FJERNER RUST 25L

Ferro-Bet
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 27071539
  • EAN-kode: 7033692193814
  For fjerning av rustrender på behandlet eller ubehandlede flater, også på betong, fjerning av kalk m.m. er ca virketid 5-15 minutter. Fjerning av rustrender på galvanisert stål er virketid ca 10-30 sekunder.
  Merking
  Etsende
  Informasjon om farer
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  P301+P330+P331 VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
  P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.